Strona główna

Regulamin

 

Regulamin dla odwiedzających Olsztyńskie Planetarium

w okresie epidemii (zwany dalej Regulaminem tymczasowym) określa zasady korzystania z obiektu Olsztyńskiego Planetarium w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się

wirusa SARS-COV-2.

Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla zwiedzających jak też pracowników Planetarium.

Regulamin tymczasowy:

 1. Regulamin tymczasowy obowiązuje od dnia wznowienia działalności instytucji kultury na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej do odwołania. Konieczne zmiany zasad bezpieczeństwa będą wprowadzane w formie aneksów, zgodnie z aktualnymi uregulowaniami obowiązującymi na terenie kraju.
 2. Każdy z widzów i zwiedzających wystawę zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku.
 3. Odwiedzający, w czasie pobytu w Planetarium, są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku dziecka, które nie ukończyło 4 lat oraz osób, którym nie pozwala na to zły stan zdrowia.
 4. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą przebywać w Planetarium (oglądać seans lub zwiedzać wystawę czasową) tylko pod opieką osób dorosłych.
 5. W czasie pobytu na terenie Planetarium należy zachować bezpieczne odległości pomiędzy klientami, szczególnie podczas kupowania biletów oraz wchodzenia i wychodzenia z sali projekcyjnej.
 6. Odwiedzający Planetarium przemieszczają się zgodnie z oznaczeniami i z informacjami pracowników Planetarium. Przed wejściem na salę projekcyjną – wejście z holu głównego, jak również wychodząc po seansie wyjściem na taras, należy zdezynfekować dłonie.
 7. W Planetarium obowiązuje całkowity zakaz dotykania elementów ekspozycji i wystroju wnętrz.
 8. Preferowana jest płatność kartą płatniczą.
 9. Olsztyńskie Planetarium jest czynne we wszystkie dni tygodnia od godziny 10:00 do 18:30, z zachowaniem odpowiednich przerw czasowych w celu dokonania dezynfekcji i wywietrzenia sal. Seanse i zwiedzanie wystawy odbywają się zgodnie z repertuarem w godzinach:
  1. seanse: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00;
  2. wystawa: 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30.
 10. Na sali projekcyjnej może przebywać maksymalnie do 80 osób, widzowie mogą zajmować tylko miejsca określone na otrzymanych biletach, przestrzegając możliwości zajmowania co drugiego fotela. Nie dotyczy to rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących.
 11. Prosimy o wcześniejsze rezerwacje telefoniczne lub on-line (po uruchomieniu naszej nowej strony www.planetarium.olsztyn.pl). OPiOA zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego miejsca, jeżeli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów sanitarnych mówiących o zachowaniu niezbędnych odległości.
 12. Na sali konferencyjnej, gdzie udostępniona jest Wystawa, może jednocześnie przebywać do 10 osób. Obowiązuje zachowanie bezpiecznych odległości i poruszanie się zgodnie z kierunkiem zwiedzania.
 13. Po każdym seansie oraz po grupie zwiedzającej wystawę dokonywana jest dezynfekcja sal, toalet, klamek, poręczy i windy. W obydwu salach, w ciągu całego dnia, uruchomiona jest wentylacja mechaniczna.

 

Regulamin Planetarium:

I. Godziny otwarcia Planetarium


1. Planetarium jest otwarte od poniedziałku do niedzieli:
    a. na pół godziny przed pierwszym seansem;
    b. jedną godzinę od chwili rozpoczęcia ostatniego seansu.
2. Zastrzega się możliwość zamknięcia Planetarium w inne dni i godziny niż określone w pkt. 1. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Planetarium oraz ich zmiany podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Planetarium.
3. Wstęp do budynku Planetarium w dniach i godzinach otwarcia jest nieodpłatny.


II. Opłaty


1. Seanse w Planetarium odbywają się zgodnie z repertuarem dostępnym na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Planetarium.
2. Wstęp na seans w Planetarium jest odpłatny. Cennik biletów dostępny jest w kasie Planetarium oraz na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl.
3. Sprzedaż biletów wstępu na seans odbywa się pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
4. Osoba nabywająca bilet wstępu na seans zobowiązana jest do zachowania biletu, paragonu, faktury lub innego dokumentu stanowiącego dowód zakupu biletu.
5. Kasa biletowa przyjmuje płatność gotówką w złotych polskich oraz akceptuje karty płatnicze wyszczególnione przy kasie biletowej.
6. Zwroty biletów są możliwe tylko w przypadku odwołania seansu albo trwałego przerwania seansu.
7. Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane zgodnie z formą w jakiej płatność za nabycie biletu została dokonana. W przypadku płatności przelewem - na numer rachunku bankowego, z którego został dokonany przelew w terminie 7 dni.
8. W przypadku spóźnienia się na seans nie przysługuje zwrot opłaty za bilet, ani wymiana biletu na inny seans.

III. Rodzaje biletów


Rodzaje biletów:
   a. bilet normalny – przysługuje osobie dorosłej,
   b. bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (tj. legitymacja studencka, doktorancka, dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek), osobom niepełnosprawnym z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej). W przypadku osób niepełnosprawnych, zaliczonych orzeczeniem do znacznego stopnia niepełnosprawności, nabycie biletu upoważnia do wejścia na seans z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest przy zakupie biletu, zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz nabyć bilet za 1 zł dla opiekuna.
 

IV. Zakup i rezerwacja biletów

1. Bilety wstępu na seans do Planetarium są dostępne:
    a. w kasie Planetarium z możliwością zakupu biletów w przedsprzedaży dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych. Kasa Planetarium jest czynna na pół godziny przed rozpoczęciem seansu;
    b. w formie rezerwacji telefonicznej, dostępnej pod numerem telefonu 89 650-04-20;
    c. w formie rezerwacji online, dostępnej na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl. 
2. Na blankietach biletów wskazana jest data i godzina seansu oraz numer miejsca.
3. W cenie biletu istnieje możliwość korzystania przez czas trwania seansu ze słuchawek do wersji językowych filmów.
4. W przypadku dokonania rezerwacji biletu wstępu na seans w Planetarium w przedsprzedaży, osoba zamierzająca korzystać ze słuchawek w trakcie seansu, może odebrać słuchawki przed seansem w Sali Projekcyjnej od pracownika Planetarium.


V.  Rezerwacja


1. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na godzinę przed seansem.
2. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
3. Aktualny repertuar Planetarium jest podawany do wiadomości publicznej na stronie www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Planetarium.
4. Rezerwacja telefoniczna odbywa się na podstawie wypełnionego formularza z danymi osoby, podmiotu lub instytucji. Formularz wypełnia pracownik Planetarium. Przy dokonywaniu rezerwacji konieczne jest podanie liczby osób oraz informacji o przysługujących uprawnieniach do zakupu danego rodzaju biletów, dla których rezerwacja jest dokonywana, a także miejsce zamieszkania lub kod miejscowości osoby, podmiotu lub instytucji.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) osoba podająca dane do formularza wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne dla potrzeb prowadzenia rezerwacji biletów i ich sprzedaży.
6. W przypadku rezerwacji biletów dla grup minimalna ilość zarezerwowanych biletów musi być nie mniejsza niż dziesięć. 
7. W przypadku rezerwacji grupowej dokonywanej telefonicznie zapłaty za bilety należy dokonać w kasie Planetarium nie później niż na 30 minut przed planowanym wejściem na seans.
8. W przypadku braku opłaty w terminie wskazanym w pkt. 7 powyżej rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
9. Odbiór biletów zarezerwowanych w ramach rezerwacji telefonicznej i online winien nastąpić w kasie Planetarium najpóźniej na 15 minut przed planowaną godziną wejścia na seans.
10. Planetarium zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na seanse. Wszelkie informacje dotyczące zmian podane zostaną do wiadomości publicznej na stronie www.planetarium.olsztyn.pl z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W szczególnych przypadkach Planetarium zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji, przysługuje prawo do zmiany terminu lub zwrot opłaty za bilety.
11. Zasady rezerwacji online uregulowane są w odrębnym regulaminie dostępnym w module rezerwacji online na stronie internetowej.
 VI. Zasady przebywania na terenie Planetarium
1. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą przebywać na terenie Planetarium wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
2. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Planetarium należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
3. Osoby przebywające na terenie Planetarium zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi.


 VII. Zakazy obowiązujące na terenie Planetarium


1. Na terenie Planetarium zabrania się w szczególności:
 a. niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Planetarium,
 b. wprowadzania na teren Planetarium zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących,
 c. wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, fajek, cygar, wnoszenia i używania środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych,
 d. wnoszenia na teren Planetarium broni, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia,
 e. wnoszenia i wprowadzania na teren Planetarium rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń, oraz jazdy na nich,
  f. prowadzenia działalności handlowej,
  g. prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych.
2. Zabrania się przebywania na terenie Planetarium osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, osobom nadmiernie uciążliwym, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu pracowników i elementom wyposażenia Planetarium oraz bezpieczeństwu zwiedzających, zakłócającym porządek lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.


VIII.  Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych


1. Każda zorganizowana grupa dzieci i młodzieży przebywa na terenie Planetarium z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.
2. W przypadku grup szkolnych ze szkół ponadpodstawowych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie piętnastu uczniów; w przypadku grup dzieci przedszkolnych i grup dzieci ze szkół podstawowych maksymalnie dziesięcioro dzieci. W przypadku grup dzieci  niepełnosprawnych z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej), nabycie biletu upoważnia do wejścia na seans z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest przy zakupie biletu, zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz nabyć bilet za 1 zł dla opiekuna.
3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów, wyposażenia lub innych elementów znajdujących się na terenie Planetarium.

 

IX. Zasady szczegółowe dotyczące udziału w seansie


1. Udział w seansie w Planetarium jest bezpłatny dla dzieci do 4 roku życia. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka pracownik Planetarium ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
2. Opłata za wstęp obejmuje udział w jednym seansie w dniu i godzinie podanej na blankiecie biletu.
3. Do sali projekcyjnej należy udać się na 5 minut przed rozpoczęciem seansu.
4. Seans rozpoczyna się o godzinie wskazanej na blankiecie biletu.
5. Po rozpoczęciu seansu nie ma możliwości wejścia do sali projekcyjnej.
6. Niewskazane jest wychodzenie z sali projekcyjnej podczas seansu. W nagłych wypadkach – po opuszczeniu sali projekcyjnej w trakcie seansu nie ma możliwości ponownego wejścia. Opuszczenie sali jest jednoznacznie z zakończeniem uczestnictwa w seansie – bez prawa do żądania zwrotu opłaty za zakup biletu.
7. Zabrania się wnoszenia jedzenia i napojów do sali projekcyjnej oraz jedzenia i picia w trakcie seansów.
8. Zabrania się rejestracji dźwięku i obrazu podczas trwania seansu.
9. Podczas seansu wszelkie urządzenia elektroniczne (np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, laptopy oraz inne urządzenia emitujące światło lub dźwięk) winny zostać wyłączone.
10. Zabrania się dotykania technicznego i elektronicznego wyposażenia sali projekcyjnej.
11. Podczas seansów w sali projekcyjnej światła są wyłączone.
12. Osoby zakłócające przebieg pokazu – używające urządzeń emitujących światło, hałasujące podczas projekcji lub w inny sposób zakłócające przebieg pokazu mogą zostać usunięte z sali projekcyjnej. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot opłaty za bilet.
13. Uczestnictwo w seansach jest bezpieczne dla osób z rozrusznikiem serca.
14. Pokazy prezentowane w Planetarium dostarczają wielu intensywnych bodźców wizualnych i słuchowych, co może być niewskazane dla osób z niektórymi schorzeniami (np. epilepsją).


 X. Bezpieczeństwo

. Teren Planetarium jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego.
2. Planetarium zastrzega sobie prawo sprawdzenia czy osoby wchodzące na teren Planetarium nie wnoszą przedmiotów, o których mowa w pkt. VII podp. 1. lit. c-e.
3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia odwiedzających, Planetarium zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
XI. Reklamacje i zwroty
1. W przypadku awarii technicznej uniemożliwiającej przeprowadzenie seansu w Planetarium, możliwy jest zwrot opłaty za bilet na dany seans.
2. Zwrot opłaty nie przysługuje o ile awaria techniczna przerwała seans, lecz umożliwiła jego wznowienie i dokończenie seansu.
3. W przypadku awarii technicznej, w szczególnych wypadkach, możliwe jest również zorganizowanie dodatkowego seansu zawierającego niewykonane elementy seansu. W takiej sytuacji widzowi przysługuje wybór pomiędzy zwrotem opłaty za bilet a udziałem w seansie dodatkowym.
4. Zwrot biletów z powodu awarii technicznej jest przyjmowany bez kolejki. Planetarium w miarę możliwości i dostępności wolnych miejsc umożliwi w takim wypadku zakup biletów na inny wybrany seans.

 

XII. Postanowienia końcowe


1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Planetarium.
2. Osoby przebywające na terenie Planetarium zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia osoby naruszającej postanowienia Regulaminu z terenu Planetarium. W takiej sytuacji zwrot opłaty za bilet nie przysługuje.
4. Planetarium jest uprawnione do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Planetarium.

 

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO – Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,  al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn.
2. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego,  al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn z dopiskiem Inspektor Danych Osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
• podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa;
• podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych (np. firma zajmująca się usługą mass mailingu, dostawca rozwiązań informatycznych).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do treści swoich danych osobowych 
• sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
• żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
• przenoszenia swoich danych osobowych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Administrator, w ramach przetwarzania danych osobowych, nie korzysta z systemów i nie stosuje metod, służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Newsletter

zapisz się do newslettera