Strona główna

Regulamin

REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM

I. Godziny otwarcia Planetarium

1. Planetarium jest otwarte:

- od wtorku do niedzieli (w okresie od stycznia do kwietnia oraz od września do grudnia);

- od poniedziałku do niedzieli (w okresie od majado sierpnia):

    a. na pół godziny przed pierwszym seansem;

    b. jedną godzinę od chwili rozpoczęcia ostatniego seansu.

2. Zastrzega się możliwość otwarcia i zamknięcia Planetarium w inne dni i godziny niż określone w pkt. 1. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Planetarium oraz ich zmiany podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Planetarium.

3. Wstęp do budynku Planetarium w dniach i godzinach otwarcia jest nieodpłatny.

II. Opłaty

1. Seanse w Planetarium odbywają się zgodnie z repertuarem dostępnym na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Planetarium.

2. Wstęp na seans w Planetarium jest odpłatny. Cennik biletów dostępny jest w kasie Planetarium oraz na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl.

3. Sprzedaż biletów wstępu na seans odbywa się pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

4. Osoba nabywająca bilet wstępu na seans zobowiązana jest do zachowania biletu, paragonu, faktury lub innego dokumentu stanowiącego dowód zakupu biletu.

5. Kasa biletowa przyjmuje płatność gotówką w złotych polskich oraz akceptuje karty płatnicze wyszczególnione przy kasie biletowej.

6. Zwroty biletów są możliwe tylko w przypadku odwołania seansu albo trwałego przerwania seansu.

7.Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane zgodnie z formą w jakiej płatność za nabycie biletu została dokonana. W przypadku płatności przelewem - na numer rachunku bankowego, z którego został dokonany przelew w terminie 7 dni.

8. W przypadku spóźnienia się na seans nie przysługuje zwrot opłaty za bilet, ani wymiana biletu na inny seans.

III. Rodzaje biletów

Rodzaje biletów:

   a. bilet normalny – przysługuje osobie dorosłej,

   b. bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (tj. legitymacja studencka, doktorancka, dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek), osobom niepełnosprawnym z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej). W przypadku osób niepełnosprawnych, zaliczonych orzeczeniem do znacznego stopnia niepełnosprawności, nabycie biletu upoważnia do wejścia na seans z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest przy zakupie biletu, zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz nabyć bilet za 1 zł dla opiekuna.

 IV. Zakup i rezerwacja biletów

1. Bilety wstępu na seans do Planetarium są dostępne:

  a. w kasie Planetarium z możliwością zakupu biletów w przedsprzedaży dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych.Kasa Planetarium jest czynna na pół godziny przed rozpoczęciem seansu;

  b. w formie rezerwacji telefonicznej, dostępnej pod numerem telefonu 89 650-04-20;

  c. w formie rezerwacji online, dostępnej na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl.

2. Na blankietach biletów wskazana jest data i godzina seansu oraz numer miejsca.

3. W cenie biletu istnieje możliwość korzystania przez czas trwania seansu ze słuchawek do wersji językowych filmów.

4. W przypadku dokonania rezerwacji biletu wstępu na seans w Planetarium w przedsprzedaży, osoba zamierzająca korzystać ze słuchawek w trakcie seansu, może odebrać słuchawki przed seansem w Sali Projekcyjnej od pracownika Planetarium.

V.  Rezerwacja

1. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na godzinę przed seansem.

2. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

3. Aktualny repertuar Planetarium jest podawany do wiadomości publicznej na stronie www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Planetarium.

4. Rezerwacja telefoniczna odbywa się na podstawie wypełnionego formularza z danymi osoby, podmiotu lub instytucji. Formularz wypełnia pracownik Planetarium. Przy dokonywaniu rezerwacji konieczne jest podanie liczby osób oraz informacji o przysługujących uprawnieniach do zakupu danego rodzaju biletów, dla których rezerwacja jest dokonywana, a także miejsce zamieszkania lub kod miejscowości osoby, podmiotu lub instytucji.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) osoba podająca dane do formularza wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne dla potrzeb prowadzenia rezerwacji biletów i ich sprzedaży.

6. W przypadku rezerwacji biletów dla grup minimalna ilość zarezerwowanych biletów musi być nie mniejsza niż dziesięć.

7. W przypadku rezerwacji grupowej dokonywanej telefonicznie zapłaty za bilety należy dokonać w kasie Planetarium nie później niż na 30 minut przed planowanym wejściem na seans.

8. W przypadku braku opłaty w terminie wskazanym w pkt. 7 powyżej rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

9. Odbiór biletów zarezerwowanych w ramach rezerwacji telefonicznej i online winien nastąpić w kasie Planetarium najpóźniej na 15 minut przed planowaną godziną wejścia na seans.

10. Planetarium zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na seanse. Wszelkie informacje dotyczące zmian podane zostaną do wiadomości publicznej na stronie www.planetarium.olsztyn.pl z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W szczególnych przypadkach Planetarium zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji, przysługuje prawo do zmiany terminu lub zwrot opłaty za bilety.

11. Zasady rezerwacji online uregulowane są w odrębnym regulaminie dostępnym w module rezerwacji online na stronie internetowej.

 VI. Zasady przebywania na terenie Planetarium

1. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą przebywać na terenie Planetarium wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

2. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Planetarium należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.

3. Osoby przebywające na terenie Planetarium zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi.

 VII. Zakazy obowiązujące na terenie Planetarium

1. Na terenie Planetarium zabrania się w szczególności:

a. niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Planetarium,

b. wprowadzania na teren Planetarium zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących,

c. wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, fajek, cygar, wnoszenia i używania środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych,

d. wnoszenia na teren Planetarium broni, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia,

e. wnoszenia i wprowadzania na teren Planetarium rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń, oraz jazdy na nich,

f. prowadzenia działalności handlowej,

g. prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych.

2. Zabrania się przebywania na terenie Planetarium osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, osobom nadmiernie uciążliwym, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu pracowników i elementom wyposażenia Planetarium oraz bezpieczeństwu zwiedzających, zakłócającym porządek lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

 VIII. Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych

1. Każda zorganizowana grupa dzieci i młodzieży przebywa na terenie Planetarium z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.

2. W przypadku grup szkolnych ze szkół ponadpodstawowych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie piętnastu uczniów; w przypadku grup dzieci przedszkolnych i grup dzieci ze szkół podstawowych maksymalnie dziesięcioro dzieci. W przypadku grup dzieci  niepełnosprawnych z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej), nabycie biletu upoważnia do wejścia na seans z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest przy zakupie biletu, zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz nabyć bilet za 1 zł dla opiekuna.

3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów, wyposażenia lub innych elementów znajdujących się na terenie Planetarium.

 IX. Zasady szczegółowe dotyczące udziału w seansie

1. Udział w seansie w Planetarium jest bezpłatny dla dzieci do4 roku życia. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka pracownik Planetarium ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

2. Opłata za wstęp obejmuje udział w jednym seansie w dniu i godzinie podanej na blankiecie biletu.

3. Do sali projekcyjnej należy udać się na 5 minut przed rozpoczęciem seansu.

4. Seans rozpoczyna się o godzinie wskazanej na blankiecie biletu.

5. Po rozpoczęciu seansu nie ma możliwości wejścia do sali projekcyjnej.

6. Niewskazane jest wychodzenie z sali projekcyjnej podczas seansu. W nagłych wypadkach – po opuszczeniu sali projekcyjnej w trakcie seansu nie ma możliwości ponownego wejścia. Opuszczenie sali jest jednoznacznie z zakończeniem uczestnictwa w seansie – bez prawa do żądania zwrotu opłaty za zakup biletu.

7. Zabrania się wnoszenia jedzenia i napojów do sali projekcyjnej oraz jedzenia i picia w trakcie seansów.

8. Zabrania się rejestracji dźwięku i obrazu podczas trwania seansu.

9. Podczas seansu wszelkie urządzenia elektroniczne (np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, laptopy oraz inne urządzenia emitujące światło lub dźwięk) winny zostać wyłączone.

10. Zabrania się dotykania technicznego i elektronicznego wyposażenia sali projekcyjnej.

11. Podczas seansów w sali projekcyjnej światła są wyłączone.

12. Osoby zakłócające przebieg pokazu – używające urządzeń emitujących światło, hałasujące podczas projekcji lub w inny sposób zakłócające przebieg pokazu mogą zostać usunięte z sali projekcyjnej. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot opłaty za bilet.

13. Uczestnictwo w seansach jest bezpieczne dla osób z rozrusznikiem serca.

14. Pokazy prezentowane w Planetarium dostarczają wielu intensywnych bodźców wizualnych i słuchowych, co może być niewskazane dla osób z niektórymi schorzeniami (np. epilepsją).

 X. Bezpieczeństwo

1. Teren Planetarium jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego.

2. Planetarium zastrzega sobie prawo sprawdzenia czy osoby wchodzące na teren Planetarium nie wnoszą przedmiotów, o których mowa w pkt. VIIpodp. 1. lit. c-e.

3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia odwiedzających, Planetarium zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.

XI. Reklamacje i zwroty

1. W przypadku awarii technicznej uniemożliwiającej przeprowadzenie seansu w Planetarium, możliwy jest zwrot opłaty za bilet na dany seans.

2. Zwrot opłaty nie przysługuje o ile awaria techniczna przerwała seans, lecz umożliwiła jego wznowienie i dokończenie seansu.

3. W przypadku awarii technicznej, w szczególnych wypadkach, możliwe jest również zorganizowanie dodatkowego seansu zawierającego niewykonane elementy seansu. W takiej sytuacji widzowi przysługuje wybór pomiędzy zwrotem opłaty za bilet a udziałem w seansie dodatkowym.

4. Zwrot biletów z powodu awarii technicznej jest przyjmowany bez kolejki. Planetarium w miarę możliwości i dostępności wolnych miejsc umożliwi w takim wypadku zakup biletów na inny wybrany seans.

 XII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Planetarium.

2. Osoby przebywające na terenie Planetarium zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia osoby naruszającej postanowienia Regulaminu z terenu Planetarium. W takiej sytuacji zwrot opłaty za bilet nie przysługuje.

4. Planetarium jest uprawnione do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Planetarium.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO – Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn.

2. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn z dopiskiem Inspektor Danych Osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa;

podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych (np. firma zajmująca się usługą mass mailingu, dostawca rozwiązań informatycznych).

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo:

dostępu do treści swoich danych osobowych

sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

przenoszenia swoich danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Administrator, w ramach przetwarzania danych osobowych, nie korzysta z systemów i nie stosuje metod, służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Zasady zakupu i rezerwacji biletów

I. Zasady ogólne

1.Bilety wstępu na seans do Planetarium są dostępne:

a. w kasie Planetarium z możliwością zakupu biletów w przedsprzedaży dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych. Kasa Planetarium jest czynna na pół godziny przed rozpoczęciem seansu;

b. w formie rezerwacji telefonicznej, dostępnej pod numerem telefonu 89 650-04-20;

c. w formie rezerwacji online, dostępnej na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl;

d. za pośrednictwem Witryny internetowej, na dodatkowych warunkach określonych w punkcie IV niniejszych Zasad.

2. Na blankietach biletów wskazana jest data i godzina seansu oraz numer miejsca.

3. W cenie biletu istnieje możliwość korzystania przez czas trwania seansu ze słuchawek do wersji językowych filmów. W przypadku dokonania rezerwacji biletu wstępu na seans w Planetarium w przedsprzedaży, osoba zamierzająca korzystać ze słuchawek w trakcie seansu, może odebrać słuchawki przed seansem w Sali Projekcyjnej od pracownika Planetarium.

II. Rodzaje biletów

Rodzaje biletów:

   a. bilet normalny – przysługuje osobie dorosłej;

   b. bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (tj. legitymacja studencka, doktorancka, dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek), osobom niepełnosprawnym z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej). W przypadku osób z niepełnosprawnością, zaliczonych orzeczeniem do znacznego stopnia niepełnosprawności, nabycie biletu upoważnia do wejścia na seans z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest przy zakupie biletu, zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz nabyć bilet za 1 zł dla opiekuna;

  c. bilet opiekuna - dla opiekunów grup zorganizowanych z placówek przedszkolnych i szkolnych, liczących co najmniej 10 osób, zgodnie z zasadą:

- przedszkola: 1 opiekun na 5 dzieci;

- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe: 1 opiekun na 10 uczniów;

- klasy integracyjne oraz uczniowie z niepełnosprawnością: 1 opiekun na 5 uczniów.

III.  Rezerwacja telefoniczna i mailowa

1. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na godzinę przed seansem.

2. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

3. Aktualny repertuar Planetarium jest podawany do wiadomości publicznej na stronie www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Planetarium.

4. Rezerwacja telefoniczna odbywa się na podstawie wypełnionego formularza z danymi osoby, podmiotu lub instytucji. Formularz wypełnia pracownik Planetarium. Przy dokonywaniu rezerwacji konieczne jest podanie liczby osób oraz informacji o przysługujących uprawnieniach do zakupu danego rodzaju biletów, dla których rezerwacja jest dokonywana, a także miejsce zamieszkania lub kod miejscowości osoby, podmiotu lub instytucji.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j. t.) osoba podająca dane do formularza wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne dla potrzeb prowadzenia rezerwacji biletów i ich sprzedaży.

6. W przypadku rezerwacji biletów dla grup minimalna ilość zarezerwowanych biletów musi być nie mniejsza niż dziesięć. 

7. W przypadku rezerwacji grupowej dokonywanej telefonicznie zapłaty za bilety należy dokonać w kasie Planetarium nie później niż na 30 minut przed planowanym wejściem na seans.

8. W przypadku braku opłaty w terminie wskazanym w pkt. 7 powyżej rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

9. Odbiór biletów zarezerwowanych w ramach rezerwacji telefonicznej i online winien nastąpić w kasie Planetarium najpóźniej na 15 minut przed planowaną godziną wejścia na seans.

10. Planetarium zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na seanse. Wszelkie informacje dotyczące zmian podane zostaną do wiadomości publicznej na stronie www.planetarium.olsztyn.pl z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W szczególnych przypadkach Planetarium zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji, przysługuje prawo do zmiany terminu lub zwrot opłaty za bilety.

11. Zasady rezerwacji online uregulowane są w odrębnym regulaminie dostępnym w module rezerwacji online na stronie internetowej.


IV. Zasady zakupu biletów online za pośrednictwem witryny internetowej

Słowniczek pojęć:
1. OPiOA/Operator Modułu – Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn, posiadające NIP 739-05-13-951 oraz REGON 000277374.

2. Moduł – moduł strony internetowej OPiOA przeznaczony do zakupu biletów online na wydarzenia pod adresem: htpps://planetarium.olsztyn.pl.

3. Kasa Planetarium/Obserwatorium – kasa zlokalizowana w siedzibie Planetarium/Obserwatorium.

4. Wydarzenie/Zamówienie – seanse full dome, seanse dydaktyczne, warsztaty, koncerty, imprezy okolicznościowe itp. oraz zwiedzanie grupowe z przewodnikiem lub zwiedzanie indywidualne, organizowane przez OPiOA i odbywające się zgodnie z terminami wskazanymi na bilecie oraz zgodnie z regulaminem zwiedzania dostępnym na stronie internetowej.

5. Regulamin – niniejszy regulamin zakupu biletów online na wydarzenia OPiOA za pośrednictwem Modułu oraz rezerwowania biletów telefonicznie lub mailowo, wraz ze wszelkimi zmianami.

6. Zamawiający – osoba dokonująca zakupu biletów online i/lub rezerwacji biletów telefonicznie lub mailowo na Wydarzenia, których organizatorem jest OPiOA.

7. Bilet – dokument uprawniający do skorzystania z wydarzenia w określonym terminie, zawierający opłatę za wydarzenie zgodnie z danymi zawartymi na bilecie.

A.  Postanowienia ogólne

1.  Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu Biletów online oraz rezerwacji Biletów telefonicznie lub mailowo na Wydarzenia.

2. OPiOA świadczy usługi zakupu Biletów online oraz rezerwacji Biletów telefonicznie lub mailowo w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

3. Zamawiający przy dokonywaniu zakupu Biletów online oraz rezerwacji biletów telefonicznie lub mailowo zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nieprzesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.

4. Dokonywanie zakupu biletów online za pośrednictwem Modułu oraz rezerwacji biletów telefonicznie lub mailowo nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet lub operatora telefonicznego, który to koszt ponosi Zamawiający, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu lub operatora, z którego usług korzysta Zamawiający.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Modułu zakupu biletów online, zamieszczonego na stronie, prosimy o niezwłoczny kontakt na adres: .

6. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta ze zniżki w cenie zakupu Biletów lub z Biletów specjalnych, przy sprawdzaniu Biletów lub podczas odbioru biletów w Kasach zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania ze zniżki (tj. legitymacja studencka, uczniowska, emerycka, Karta Dużej Rodziny itp.). Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na Wydarzenie oraz nie podlegają zwrotowi.

B. Zakup Biletów online

1. Zakupu Biletów, można dokonywać online za pośrednictwem Modułu.

2. Przy zakupie Biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.

3. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez Przelewy24 - PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

4. Bilety pozostają własnością OPiOA do czasu odnotowania przez OPiOA potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Zamawiającego.

5. Zapłata niepotwierdzona przez bank Zamawiającego w ciągu 60 minut od momentu złożenia Zamówienia powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138 poz. 930), sprzedaż Biletów w zakresie Zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Zamawiający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

7. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania wybrać opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

8. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności zgodnie z pkt. 5 Bilet zostanie przesłany w formie załącznika PDF na adres email podany przez Zamawiającego. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z Zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju Wydarzenia, jego daty i godziny.

9. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na wydarzenie i stanowi tytuł do udziału w Wydarzeniu. W przypadku Biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF.

10. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie Planetarium/Obserwatorium, o ile bilety na wydarzenia są jeszcze w sprzedaży.

C. Reklamacje

1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów online oraz rezerwowania biletów telefonicznie lub mailowo oraz jakości usług świadczonych przez OPiOA, wysyłając maila na adres: ( ) lub pisząc do OPiOA na adres wskazany w rozdziale I pkt. 1, z dopiskiem Reklamacja – Biuro Rezerwacji, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty zakupu Biletu.

2. OPiOA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.

3. OPiOA nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.

4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez OPiOA w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez OPiOA reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji OPiOA poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez OPiOA nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

D. Zwrot i wymiana biletów

1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie OPiOA, OPiOA przyjmować będzie zwroty Biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty.

2. Zwroty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 za bilety opłacone w Kasie Planetarium/Obserwatorium, mogą być dokonane wyłącznie w Kasie Planetarium/Obserwatorium.

3. Zakupione Bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie na Bilety w innej cenie lub na inne Wydarzenie czy też inny termin Wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

E. Ochrona danych osobowych

1. W trakcie procesu zakupu Biletów online oraz rezerwacji Biletów telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, Zamawiający przekazywać będzie OPiOA swoje dane osobowe.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem e-mail: lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn z dopiskiem Inspektor Danych Osobowych.

3. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane zgodnie z Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) wyłącznie w celach związanych z rezerwacją lub zakupem Biletów.

4. Odbiorcą danych osobowych Zamawiającego będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5.Dane osobowe Zamawiającego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe Zamawiającego będą przechowywane przez okres przewidziany przez przepisy archiwizacyjnych.

7. Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

9. Dane osobowe Zamawiającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

F. Postanowienia końcowe

1. OPiOA nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której, dokonywany jest zakup Biletów. OPiOA nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

2. OPiOA nie ponosi odpowiedzialności za Bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.

3. Regulamin zakupu biletów online oraz rezerwacji biletów telefonicznie lub mailowo dostępny jest na stronie internetowej OPiOA i w Kasie Planetarium/Obserwatorium.

4. OPiOA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Module i umieszczenie zmienionego Regulaminu w Module oraz na stronie internetowej OPiOA.

V. Zakup i realizacja voucherów

1. Voucher jest dokumentem na okaziciela, uprawniającym do odbioru biletu na seans, którego dany voucher dotyczy, w określonym na nim terminie.

2. Zakup vouchera jest możliwy jedynie w kasach: Olsztyńskiego Planetarium lub Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie.

3. Wymiana Vouchera na bilet wstępu na seans jest możliwa jedynie w kasach: Olsztyńskiego Planetarium lub Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie.

4. Voucher podlega wymianie wyłącznie na „bilet za voucher”. Wszelkie roszczenia z tytułu różnicy pomiędzy wartością zakupu vouchera, a wartością biletu wstępu innego niż „bilet za voucher” są nieuprawnione.

5. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na bilet wstępu na inne wydarzenie niż na nim podane.

6. Vouchery podlegają wymianie jedynie na bilet w zakresie podstawowej oferty i nie obejmują one pokazów specjalnych i koncertów czy wydarzeń, do których wstęp jest dodatkowo płatny.

7. Voucher nie uprawnia do żadnych preferencji i pierwszeństwa w zakresie korzystania z oferty Olsztyńskiego Planetarium.

8. Nie jest możliwa realizacja Vouchera po upłynięciu wskazanego na nim terminu ważności.

9. Wymiany Vouchera na bilet na seans może dokonać wyłącznie osoba będąca jego fizycznym posiadaczem w momencie takiej wymiany. Instytucja nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały skradzione lub uległy zniszczeniu w sposób  uniemożliwiający  odczytanie znajdujących się na nich danych.

10. W  przypadku  odwołania  wydarzenia,  na  które  odebrany  został  bilet  wstępu  za  pomocą Vouchera, Instytucja dokonuje wyłącznie wymiany biletu na inny, dogodny dla posiadacza biletu termin. Instytucja nie dokonuje w takim przypadku zwrotu Vouchera, ani jego równowartości.

Newsletter

zapisz się do newslettera