Strona główna

Projekty UE - Śladami Mikołaja Kopernika

Projekt Śladami Mikołaja Kopernika

Założeniem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego w Olsztynie oraz w województwie warmińsko-mazurskim.
 

Cele projektu:
Cel 1: Zwiększenie liczby osób korzystających z oferty Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie poprzez modernizację ekspozycji oraz utworzenie nowej oferty w latach 2022-2023.
Cel 2: Zwiększenie atrakcyjności Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie poprzez rozbudowę oferty kulturalnej w latach 2022-2023.
Cel 3: Efektywne wykorzystanie zasobów kultury w mieście Olsztyn dzięki modernizacji ekspozycji oraz rozbudowę oferty edukacyjno – kulturalnej w Olsztynie w latach 2022-2023.

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja oferty edukacyjnej, popularyzującej naukę i oferty działań kulturalnych prowadzonych na terenie Obserwatorium Astronomicznego. U podstaw koncepcji projektu „Śladami Kopernika” tkwi założenie, że osiągnięcia naukowe stanowią istotny element kulturowego dziedzictwa ludzkości. Zgodnie z tą przesłanką inwestycje prowadzone w ramach projektu umożliwią zaznajamianie szerokich kręgów społeczeństwa z osiągnięciami badawczymi w dziedzinie astronomii i nauk pokrewnych przedstawiając zagadnienia naukowe w sposób atrakcyjny, przystępny i zrozumiały dla niespecjalistów. Odbiorca tych działań staje się uczestnikiem przygody intelektualnej jaką jest poznawanie otaczającego świata i rządzących nim praw przyrody. Projekt odpowiada na potrzebę rozwoju kompetencji cywilizacyjnych, niezbędnych rozwiniętemu społeczeństwu oraz przyczynia się do podniesienia walorów estetycznych oraz atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Olsztyna.
 

Efekty projektu zostaną osiągnięte w wyniku realizacji następujących składników:
•    „Doświadczalnia Kopernika” będąca nowoczesną, multimedialną i interaktywną ekspozycją o charakterze popularnonaukowym. Zestaw specjalizowanych, interaktywnych eksponatów wykorzystujących osiągnięcia współczesnej technologii informatycznej pozwoli, w atrakcyjnej formie, zaprezentować zwiedzającym najważniejsze dokonania astronomiczne Mikołaja Kopernika oraz zapoczątkowany przez rewolucję kopernikańską rozwój badań astronomicznych w ujęciu historycznym;
•    „Ogród Kopernika” utworzony w otoczeniu Obserwatorium Astronomicznego. Zostaną tam zainstalowane repliki instrumentów obserwacyjnych kwadrantu, triquetrum i astrolabium, wykorzystywanych przez wielkiego astronoma. Znajdzie się tam także replika historycznego teleskopu powietrznego. Lokalizacja ogrodu w centrum miasta sprawi, że stanie się on interesującym miejscem wypoczynku i zabaw edukacyjnych dla mieszkańców Olsztyna i turystów;
•    Wyposażenie Obserwatorium Astronomicznego zostanie wzbogacone poprzez zakup różnorodnych akcesoriów w celu wzmocnienia potencjału jego oddziaływania poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych zarówno w obszarze popularyzacji wiedzy jak też uatrakcyjnienia oferty kulturalnej.

 

Okres realizacji projektu lata 2022-2023.
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: Kultura i dziedzictwo RPWM.06.00.00, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Numer i nazwa Działania: RPWM.06.01.00 Infrastruktura kultury, Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.06.01.02 Instytucje kultury.
 

Całkowita wartość projektu: 1 070 993,00 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 658 943,08 zł.
 

Dofinansowanie: 533 678,00 zł, w tym:
1) współfinansowanie UE w kwocie: 480 310,20 zł;
2) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 53 367,80 zł.

 

Projekt Śladami Mikołaja Kopernika – cz. II
 

Założeniem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego w Olsztynie oraz w województwie warmińsko-mazurskim.
Cele projektu:
Cel 1: Zwiększenie ilości osób korzystających z oferty Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie poprzez modernizację aparatury projekcyjnej w Olsztyńskim Planetarium oraz utworzenie nowoczesnej, multimedialnej ekspozycji w Obserwatorium Astronomicznym, w formacie „Gabinetu materii kosmicznej”.
Cel 2: Zwiększenie atrakcyjności Olsztyńskiego Planetarium poprzez rozbudowę oferty edukacyjnej w obszarze kultury dotyczącej pokazów, koncertów, spektakli i wystaw w roku 2023.
Cel 3: Efektywne wykorzystanie zasobów kultury w mieście Olsztyn dzięki modernizacji ekspozycji w Obserwatorium Astronomicznym i utworzenie na II piętrze „Gabinetu materii kosmicznej” w roku 2023.

Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia multimedialnego dla Olsztyńskiego Planetarium oraz modernizacja wystawy stałej Obserwatorium Astronomicznego.
Zakup systemu projekcyjnego do Olsztyńskiego Planetarium o rozdzielczości co najmniej 4K, który pozwoli na wyświetlanie na całej kopule pokazów astronomicznych, filmów popularnonaukowych oraz innych dzieł filmowych przygotowanych w technologii fulldome, grafik i animacji o różnorodnej tematyce, obrazów generowanych w czasie rzeczywistym pozwoli w znaczący sposób na rozszerzenie oferty kulturalnej planetarium. System projekcyjny tworzą bowiem projektory i współpracujący z nimi zestaw komputerów oraz oprogramowanie astronomiczne pozwalające na prowadzenie pokazów astronomicznych na żywo za pomocą dostosowanego interfejsu oraz na wykorzystanie obrazów astronomicznych do ilustracji koncertów i spotkań kulturalnych odbywających się w sali projekcyjnej planetarium.
Kolekcja meteorytów znajdująca się w Olsztyńskim Obserwatorium jest jedną z większych kolekcji prezentowanych zwiedzającym na terenie naszego kraju. Meteoryty są cennymi okazami z uwagi na ich znaczenie w poszerzaniu wiedzy na temat historii Układu Słonecznego – nowa oprawa wystawy pozwoli w sposób bardziej atrakcyjny i czytelny przekazać wiedzę o tych niezwykłych gościach z kosmosu. W ramach projektu planowany jest zakup systemu wystawienniczego z aplikacją multimedialną – systemu wystawienniczego do prezentacji okazów meteorytów, zapewniający odpowiedni poziom oświetlenia i wilgotności, umożliwiający prezentację całej kolekcji znajdującej się w Obserwatorium Astronomicznym. W obudowie gabloty wmontowany zostanie ekran dotykowy z aplikacją umożliwiającą wyświetlanie informacji o prezentowanych okazach
 
Okres realizacji projektu rok 2023.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: Kultura i dziedzictwo RPWM.06.00.00, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Numer i nazwa Działania: RPWM.06.01.00 Infrastruktura kultury, Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.06.01.02 Instytucje kultury.
 
Całkowita wartość projektu: 2 505 865,02 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 2 037 288,63 zł.
Dofinansowanie: 1 650 000,06 zł.

 

Newsletter

zapisz się do newslettera