Strona główna

Regulamin

Regulamin tymczasowy obowiązujący w okresie epidemii określa zasady bezpieczeństwa podczas zwiedzania Obserwatorium Astronomicznego. W sytuacji zagrożenia choroby COVID-19. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zwiedzającym jak też pracownikom Obserwatorium Astronomicznego.

 

 1. Regulamin tymczasowy obowiązuje od dnia wznowienia działalności instytucji kultury na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej do odwołania. Konieczne zmiany zasad bezpieczeństwa będą wprowadzane w formie aneksów, zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi na terenie kraju.
 2. Każdy zwiedzający zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku.
 3. Zwiedzający w czasie pobytu w Obserwatorium Astronomicznym są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku dziecka które nie ukończyło 4 lat oraz osób, którym nie pozwala na to zły stan zdrowia.
 4. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą zwiedzać Obserwatorium tylko pod opieką osób dorosłych.
 5. Zwiedzanie jest możliwe w grupach liczących maksymalnie 5 osób, chyba że grupa stanowi rodzinę (osoby wspólnie zamieszkujące, jednak nie więcej niż 8 osób).
 6. Preferowana jest płatność kartą płatniczą
 7. Prosimy o wcześniejsze rezerwacje telefoniczne lub on-line po uruchomieniu strony www.planetarium.olsztyn.pl
 8. W czasie pobytu na terenie Obserwatorium prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości, wyznaczonych na podłodze obiektu.
 9. Zwiedzanie odbywa się pod kierunkiem  astronoma i prosimy o bezwzględne stosowanie się do jego poleceń.
 10. W Obserwatorium Astronomicznym obowiązuje zakaz dotykania eksponatów, elementów ekspozycji i wystroju wnętrz.
 11. Zwiedzający przemieszczają się zgodnie z kierunkiem zwiedzania, czyli klatką schodową na poszczególne piętra, gdzie są eksponowane wystawy, a następnie po zakończeniu zwiedzania opuszczają budynek za pomocą windy, gdzie przy wyjściu mogą zdezynfekować dłonie.
 12. Po każdej grupie zwiedzającej jest dokonywana dezynfekcja toalety, klamek, poręczy i windy.
 13. Podczas pokazów nocnych klienci wjeżdżają na taras windą, a po pokazie schodzą korzystając z klatki schodowej.
 14. Program wizyty w Obserwatorium Astronomicznym obejmuje: zwiedzanie pracowni, pokaz aktywności Słońca przy użyciu teleskopui taras widokowy.
 15. Obserwatorium Astronomiczne jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach:
 •  10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:00
 • Pokazy nocne odbywają się w: poniedziałek, środę i piątek.

Regulamin Obserwatorium

I. Godziny otwarcia Obserwatorium


1. Obserwatorium jest otwarte od poniedziałku do soboty:
    a. na pół godziny przed pierwszym zwiedzaniem OA;
    b. na pół godziny przed pierwszym pokazem nocnego nieba.
2. Zastrzega się możliwość zamknięcia Obserwatorium w inne dni i godziny niż określone w pkt. 1. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Obserwatorium oraz ich zmiany podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Obserwatorium.
3. Zastrzega się prawo do nieudostępniania Tarasu Widokowego odwiedzającym w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

II. Opłaty


1. Zwiedzanie Obserwatorium i nocne pokazy odbywają się zgodnie z repertuarem dostępnym na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Obserwatorium.
2. Wstęp do Obserwatorium jest odpłatny. Cennik biletów dostępny jest w kasie Obserwatorium oraz na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl.
3. Sprzedaż biletów wstępu do Obserwatorium odbywa się pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
4. Osoba nabywająca bilet wstępu do Obserwatorium zobowiązana jest do zachowania biletu, paragonu, faktury lub innego dokumentu stanowiącego dowód zakupu biletu.
5. Kasa biletowa przyjmuje płatność gotówką w złotych polskich oraz akceptuje karty płatnicze wyszczególnione przy kasie biletowej.
6. Zwroty biletów są możliwe tylko w przypadku braku możliwości przeprowadzenia pokazu.
7. Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane zgodnie z formą w jakiej płatność za nabycie biletu została dokonana. W przypadku płatności przelewem - na numer rachunku bankowego, z którego został dokonany przelew w terminie 7 dni.


III. Rodzaje biletów


Rodzaje biletów:
    a. bilet normalny – przysługuje osobie dorosłej,
    b. bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (tj. legitymacja studencka, doktorancka, dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek), osobom niepełnosprawnym z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej). W przypadku osób niepełnosprawnych, zaliczonych orzeczeniem do znacznego stopnia niepełnosprawności, nabycie biletu upoważnia do wejścia do Obserwatorium z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest przy zakupie biletu, zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz nabyć bilet za 1 zł dla opiekuna.
 

IV. Zakup i rezerwacja biletów


1. Bilety wstępu do Obserwatorium są dostępne:
  a. w kasie Obserwatorium z możliwością zakupu biletów w przedsprzedaży dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych; kasa Obserwatorium czynna jest na pół godziny przed pierwszym zwiedzaniem OA oraz na pół godziny przed pierwszym pokazem nocnego nieba;
    b. w formie rezerwacji telefonicznej, dostępnej pod numerem telefonu: 89 650-04-40 i 89 650-04-20;
    c. w formie rezerwacji online, dostępnej na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl. 
2. Na blankietach biletów wskazana jest data i godzina wejścia do Obserwatorium.

V.  Rezerwacja


1. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na godzinę przed planowanym zwiedzaniem Obserwatorium.
2. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
3. Rezerwacja telefoniczna odbywa się na podstawie wypełnionego formularza z danymi osoby, podmiotu lub instytucji. Formularz wypełnia pracownik Obserwatorium. Przy dokonywaniu rezerwacji konieczne jest podanie liczby osób oraz informacji o przysługujących uprawnieniach do zakupu danego rodzaju biletów, dla których rezerwacja jest dokonywana, a także miejsce zamieszkania lub kod miejscowości osoby, podmiotu lub instytucji.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) osoba podająca dane do formularza wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne dla potrzeb prowadzenia rezerwacji biletów i ich sprzedaży.
8. W przypadku rezerwacji grupowej dokonywanej telefonicznie zapłaty za bilety należy dokonać w kasie Obserwatorium nie później niż na 30 minut przed planowanym zwiedzaniem.
9. W przypadku braku opłaty w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
10. Odbiór biletów zarezerwowanych w ramach rezerwacji telefonicznej i online winien nastąpić w kasie Obserwatorium najpóźniej na 15 minut przed planowaną godziną zwiedzania.
11. Obserwatorium zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu do obiektu. Wszelkie informacje dotyczące zmian podane zostaną do wiadomości publicznej na stronie www.planetarium.olsztyn.pl z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W szczególnych przypadkach Obserwatorium zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji, przysługuje prawo do zmiany terminu lub zwrot opłaty za bilety.
12. Zasady rezerwacji online uregulowane są w odrębnym regulaminie dostępnym w module rezerwacji online na stronie internetowej.

 VI. Zasady przebywania na terenie Obserwatorium


1. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą przebywać na terenie Obserwatorium wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
2. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Obserwatorium należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
3. Osoby przebywające na terenie Obserwatorium zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi.
4. Winda przeznaczona jest do przewozu osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Podczas nocnych pokazów z windy można korzystać tylko z przewodnikiem lub z osobą z obsługi Obserwatorium.
5. Podczas przebywania na tarasie widokowym należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i uwag Pracowników.

 VII. Zakazy obowiązujące na terenie Obserwatorium


1. Na terenie Obserwatorium zabrania się w szczególności:
 a. niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Obserwatorium,
 b. wprowadzania na teren Obserwatorium zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących,
 c. wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, fajek, cygar wnoszenia i używania środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych,
 d. wnoszenia na teren Obserwatorium broni, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia,
  e. wnoszenia i wprowadzania na teren Obserwatorium rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych  podobnych urządzeń, oraz jazdy na nich,
  f. prowadzenia działalności handlowej,
  g. prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych.
2. Zabrania się przebywania na terenie Obserwatorium osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, osobom nadmiernie uciążliwym, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu pracowników i elementom wyposażenia Planetarium oraz bezpieczeństwu zwiedzających, zakłócającym porządek lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

3. Podczas korzystania z Tarasu widokowego w Obserwatorium zabrania się:
a. wspinania się i wychylania poza barierki bezpieczeństwa;
b. hałasowania, niszczenia wyposażenia (teleskop, luneta itp.);
c. zrzucania z Tarasu Widokowego jakichkolwiek przedmiotów.


 VIII. Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych


1. Każda zorganizowana grupa dzieci i młodzieży przebywa na terenie Obserwatorium z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.
2. W przypadku grup szkolnych ze szkół ponadpodstawowych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie piętnastu uczniów; w przypadku grup dzieci przedszkolnych i grup dzieci ze szkół podstawowych maksymalnie dziesięcioro dzieci. W przypadku grup dzieci  niepełnosprawnych z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej), nabycie biletu upoważnia do wejścia na seans z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest przy zakupie biletu, zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz nabyć bilet za 1 zł dla opiekuna.
3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów, wyposażenia lub innych elementów znajdujących się na terenie Obserwatorium.


IX. Bezpieczeństwo


1.  Teren Obserwatorium jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego.
2. Obserwatorium  zastrzega sobie prawo sprawdzenia czy osoby wchodzące na teren Obserwatorium nie wnoszą przedmiotów, o których mowa w pkt. VII podp. 1. lit. c-e.
3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia odwiedzających, Obserwatorium zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.

X. Postanowienia końcowe

. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Obserwatorium.
2. Osoby przebywające na terenie Obserwatorium zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia osoby naruszającej postanowienia Regulaminu z terenu Obserwatorium. W takiej sytuacji zwrot opłaty za bilet nie przysługuje.
4. Obserwatorium jest uprawnione do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.planetarium.olsztyn.pl oraz w kasie Obserwatorium.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO – Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,  al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn.
2. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego,  al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn z dopiskiem Inspektor Danych Osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
• podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa;
• podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych (np. firma zajmująca się usługą mass mailingu, dostawca rozwiązań informatycznych).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do treści swoich danych osobowych 
• sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
• żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
• przenoszenia swoich danych osobowych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Administrator, w ramach przetwarzania danych osobowych, nie korzysta z systemów i nie stosuje metod, służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 

Newsletter

zapisz się do newslettera